Podręcznik

Procedura wydawnicza podręcznika akademickiego – od złożenia publikacji w Wydawnictwie do oddania do druku do Działu Poligrafii

01

Złożenie przez autora/autorów do Wydawnictwa a) wydruku komputerowego (tekstu i materiału ilustracyjnego), b) zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej pracy (Word).

02

Obliczenie przez redaktora objętości podręcznika (jeden arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami lub ok. 20–22 stron w formacie B5; liczba stron kolorowych).

03

Wstępna kalkulacja kosztów druku (obliczana przez kierownika Działu Poligrafii).

04

Skierowanie do dziekana pisma z prośbą o zgodę na wydanie i sfinansowanie podręcznika akademickiego (pismo obejmuje honoraria za dwie recenzje, orientacyjny koszt druku, ew. honorarium autorskie, weryfikację językową i inne).

05

Po uzyskaniu zgody dziekana następuje podpisanie z autorem/autorami umowy wydawniczej i rozpoczęcie procesu wydawniczego.

06

Wskazanie dwóch recenzentów spoza macierzystej jednostki autora (kolegiant danej dyscypliny naukowej wyznacza recenzentów pracy i podpisuje zlecenia). Recenzenci zgodnie z umową o dzieło mają 6 tygodni na wykonanie recenzji.

07

Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji autor/autorzy przystępują do poprawy pracy zgodnie z wymaganiami recenzentów.

08

Złożenie przez autora/autorów do Wydawnictwa poprawionej wersji elektronicznej i opracowanie redakcyjne obejmujące: adiustację, korektę, skład komputerowy w programie InDesign, opracowanie graficzne publikacji i okładki oraz dwie korekty autorskie.

09

Zatwierdzenie przez autora/autorów ostatecznej wersji podręcznika do druku.

10

Przekazanie pliku PDF do Działu Poligrafii (termin wydruku nakładu ustala kierownik Działu Poligrafii, pan Marek Felecki).

11

Podpisanie przez autora/autorów umowy o dzieło i rachunku, jeśli przewidziane było honorarium autorskie.

12

Po wydrukowaniu nakładu przekazanie autorowi/autorom egzemplarzy autorskich podręcznika.

Procedura może ulec modyfikacji. Przykładowo w razie negatywnej recenzji praca może wymagać wysyłki do ponownej recenzji bądź wyznaczenia nowego recenzenta].

 

Autor ponosi koszty wprowadzonych przez siebie zmian do utworu, jeśli nastąpią one po zakończeniu prac redakcyjnych i spowodują konieczność ponownego przełamania tekstu.

close
Koszyk
close