Zakres tematyczny publikacji

Zakres tematyczny monografii naukowych wydawanych w Wydawnictwie PK

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

• teoria architektury,
• teoria urbanistyki,
• teoria planowania przestrzennego i regionalnego,
• projektowanie architektoniczno-urbanistyczne,
• projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne i regionalne,
• ruralistyka,
• morfologia urbanistyczna i architektoniczna,
• rewitalizacja urbanistyczna i architektoniczna,
• ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki,
• historia architektury,
• historia urbanistyki i procesów osadniczych,
• architektura współczesna,
• konserwacja zabytków architektury i urbanistyki,
• innowacje w architekturze i urbanistyce,
• techniki budowlane w architekturze (historyczne i innowacyjne),
• budownictwo ekologiczne,
• zrównoważony rozwój,
• ekologia w urbanistyce i planowaniu,
• architektura krajobrazu,
• urbanistyka krajobrazu,
• historia i współczesność założeń parkowych i ogrodowych,
• sztuki piękne w architekturze i urbanistyce,
• edukacja architektoniczna i urbanistyczna,
• techniki komputerowe w architekturze i urbanistyce,
• psychologia architektury,
• socjologia miasta

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

• chemia i technologia chemiczna organiczna,
• chemia i technologia chemiczna nieorganiczna,
• biotechnologia i biotechnologia przemysłowa,
• inżynieria chemiczna i procesowa

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

• technologia i inżynieria materiałów budowlanych,
• chemia budowlana,
• ochrona budowli przed korozją,
• fizyka budowli,
• akustyka budowlana,
• budownictwo ogólne,
• budownictwo pasywne,
• konstrukcje metalowe,
• konstrukcje żelbetowe,
• konstrukcje sprężone,
• konstrukcje prefabrykowane i budownictwo modułowe,
• konstrukcje zespolone,
• konstrukcje murowe,
• konstrukcje drewniane,
• budownictwo przemysłowe,
• obiekty mostowe,
• budowle podziemne,
• niezawodność konstrukcji budowlanych,
• bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych,
• naprawy i wzmacnianie konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
• monitoring konstrukcji budowlanych (structural health monitoring),
• modelowanie numeryczne konstrukcji budowlanych,
• badania materiałów i konstrukcji budowlanych,
• projektowanie infrastruktury drogowej,
• budowa i utrzymanie nawierzchni drogowych,
• projektowanie infrastruktury szynowej,
• projektowanie systemów komunikacyjnych,
• transport kolejowy,
• transport pasażerski,
• spedycja i logistyka,
• modelowanie i symulacja procesów budowlanych,
• modelowanie technologii i organizacji procesów budowlanych,
• zarządzanie bezpieczeństwem robót budowlanych,
• czas i kosztów realizacji procesów budowlanych,
• koszty cyklu życia obiektów budowlanych,
• zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym w warunkach ryzyka,
• problemy technologiczno-organizacyjne modernizacji i remontów obiektów budowlanych w Polsce,
• aspekty organizacyjne i ekonomiczne przetargów i kontraktów budowlanych,
• zastosowanie Metod Analizy Wielokryterialnej do rozwiązywania problemów w budownictwie,
• pomiary drgań budynków i konstrukcji inżynierskich,
• prognozowanie wpływów dynamicznych na obiekty budowlane istniejące i projektowane w pobliżu arterii komunikacyjnych,
• oceny oddziaływania drgań na budynki, na ludzi oraz na urządzenia w budynkach,
• ochrona przed drganiami obiektów budowlanych oraz ludzi w budynkach – projektowanie wibroizolacji w nawierzchniach szynowych i w budynkach, przegrody wibroizolacyjne w gruncie,
• ochrona istniejących budynków przed drganiami wywołanymi robotami budowlanymi,
• projektowanie i wykonawstwo systemów monitorowania drgań,
• rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego według norm polskich i europejskich,
• sondowanie statyczne – cpt oraz dynamiczne: dpl, dpm, dph, dpsh i spt,
• badania wpływu wstrząsów górniczych na budynki,
• badania statyczne i dynamiczne mostów i wiaduktów,
• obliczenia i badania dynamiczne fundamentów pod maszyny,
• obliczenia i badania dynamiczne budowli wieżowych, masztów z odciągami, wież wyciągowych kopalń itp.,
• obliczenia i badania wpływu wiatru na budowle,
• badania laboratoryjne gruntów: analiza mikroskopowa, granulometryczna, bezpośrednie ścinanie dla gruntów spoistych i piasków,
• wyznaczanie stopnia plastyczności,
• projektowanie fundamentowania budowli,
• weryfikacja rozwiązań projektowych w zakresie posadowienia budowli,
• diagnostyka kominów przemysłowych,
• technologia informacyjna,
• grafika inżynierska,
• matematyka stosowana i metody numeryczne,
• metody obliczeniowe w mechanice budowli,
• modelowanie komputerowe,
• zastosowania środowiska Matlab do modelowania komputerowego,
• podstawy komputerowego modelowania ustrojów powierzchniowych,
• grafika komputerowa w zastosowaniu do obliczeń inżynierskich,
• wizualizacja symulacji komputerowych,
• system „ROBOT”,
• metody generacji siatek,
• podstawy komputerowej mechaniki materiałów,
• narzędzia informatyczne zarządzania dokumentacją techniczną i pracą grupową,
• budownictwo energooszczędne,
• architektura zrównoważona,
• mikroklimat wnętrz

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

• zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków (water supply and sewage disposal),
• oczyszczanie wody i ścieków (water and wastewater treatment),
• gospodarka odpadami (waste management),
• gospodarka wodna (water management),
• odwadnianie (drainage),
• ochrona przeciwpowodziowa (flood control),
• regulacja rzek (river regulation),
• nawadnianie (irrigation),
• hydrologia (hydrology),
• ciepłownictwo (heating engineering),
• chłodnictwo (refrigerating engineering),
• klimatyzacja (air-conditioning engineering),
• odnawialne źródła energii (renewable energy),
• energetyka (energy),
• inżynieria geologiczna (engineering geology),
• ochrona środowiska (environment protection),
• monitoring środowiska (environmental monitoring),
• rekultywacja środowiska (environmental remediation),
• biotechnologia środowiska (environmental biotechnology),
• budowa infrastruktury podziemnej

close
Koszyk
close