Zasady etyczne

Przygotowane na podstawie wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)

Obowiązki Redakcji

01

Monitorowanie standardów etycznych

Redakcja monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciwko nadużyciom związanym z publikacją.

02

Uczciwa gra

Przedłożone manuskrypty są oceniane pod kątem zawartości intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, obywatelstwo lub ideologię polityczną.

03

Decyzje wydawnicze

Redaktor naukowy jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, która z nadesłanych publikacji powinna lub nie powinna zostać opublikowana. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu książki do publikacji opiera się na jej znaczeniu, oryginalności, przejrzystości i wpływu na rozwój nauki oraz na podstawie dwóch niezależnych recenzji.

04

Poufność

Rada naukowa i członkowie redakcji muszą dopilnować, aby wszystkie manuskrypty przedłożone do wydawnictwa pozostały poufne podczas przeglądu. Nie wolno im ujawniać żadnych informacji o przesłanym manuskrypcie żadnym osobom poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, redaktorami naukowymi i radą naukową.

05

Ujawnianie i konflikt interesów

Niepublikowane materiały w przedłożonym manuskrypcie nie mogą być ujawnione przez wydawnictwo bez pisemnej zgody autorów. Redaktorzy zawsze wykluczają potrzeby biznesowe naruszające standardy intelektualne i etyczne.

06

Utrzymanie integralności zapisu akademickiego

Redaktorzy będą strzec integralności opublikowanego akademickiego zapisu, wydając poprawki i odwołania w razie potrzeby oraz dochodząc do podejrzeń lub domniemanego niewłaściwego prowadzenia badań i publikacji. Plagiat i fałszywe dane są niedopuszczalne.

Redakcja zawsze jest gotowa opublikować poprawki, wyjaśnienia, wycofania i przeprosiny w razie potrzeby. Wycofanie manuskryptów z publikacji: wydawnictwo rozważy wycofanie
publikacji, jeśli:

01

mają wyraźny dowód, że wyniki są niewiarygodne, albo w wyniku niewłaściwego postępowania (np. wytwarzania danych), albo uczciwego błędu (np. błędnego obliczenia lub błędu eksperymentalnego)

02

ustalenia zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiedniego odsyłacza, pozwolenia lub uzasadnienia (przypadki zbędnej publikacji), stanowi plagiat lub zgłasza nieetyczne badania.

Obowiązki Autorów

01

Standardy raportowania

Autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywną dyskusję o jej znaczeniu. Dane podstawowe powinny być dokładnie przedstawione w manuskrypcie. Manuskrypt powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odnośników, aby umożliwić innym powielenie pracy. Wytwarzanie wyników i dokonywanie nieuczciwych lub niedokładnych stwierdzeń stanowi nieetyczne zachowanie i może spowodować odrzucenie lub wycofanie manuskryptu.

02

Oryginalność i plagiat

Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli autorzy wykorzystali pracę i / lub słowa innych, muszą być cytowane. Plagiat i fałszywe dane są niedopuszczalne.

03

Zatrzymywanie dostępu do danych

Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie nieprzetworzonych danych do przeglądu redakcyjnego, powinni być przygotowani do publicznego udostępnienia takich danych i powinni być przygotowani do zatrzymania takich danych przez odpowiedni czas po publikacji ich pracy.

04

Autorstwo manuskryptu

Autorstwo powinno być ograniczone do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację badania raportu. Wszyscy, którzy wnieśli wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy. Odpowiedni autor powinien upewnić się, że wszyscy właściwi współautorzy i żaden nieodpowiedni współautor nie są uwzględnieni w dokumencie, a także że wszyscy współautorzy obejrzeli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy i zgodzili się na jej przekazanie do publikacji

05

Uznanie źródeł

Zawsze należy podać właściwe uznanie pracy innych. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na określenie zakresu zgłaszanej pracy.

06

Podstawowe błędy w opublikowanych pracach

Gdy autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym dziele, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy w celu wycofania lub poprawienia pracy.

Obowiązki Recenzentów

01

Wkład w decyzje redakcyjne

Recenzje partnerskie pomagają redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także mogą pomóc autorom w ulepszeniu ich rękopisu.

02

Terminowość

Każdy wybrany recenzent, który nie czuje się odpowiednio wykwalifikowany do przeglądu badań zgłoszonych w rękopisie lub wie, że jego terminowa kontrola będzie niemożliwa, powinien powiadomić redaktora i usprawiedliwić się z procesu przeglądu.

03

Poufność

Cały manuskrypt otrzymany do przeglądu musi być traktowany jako dokument poufny. Nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora.

04

Standardy obiektywizmu

Opinie powinny być prowadzone obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Recenzenci powinni wyraźnie wyrażać swoje poglądy za pomocą odpowiednich argumentów wspierających.

05

Uznanie źródeł

Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały wymienione przez autorów. Wszelkie znaczące podobieństwa lub nakładki między rozpatrywanym manuskryptem a jakąkolwiek inną opublikowaną publikacją należy zgłaszać redaktorowi.

06

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane w wyniku wzajemnej oceny muszą być poufne i nie mogą służyć osobistej korzyści. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny manuskryptów, w których występują konflikty interesów wynikające z relacji konkurencyjnych, współpracy lub innych relacji z żadnym z autorów, firm lub instytucji zaangażowanych w pisanie manuskryptu.

close
Koszyk
close