Monografia naukowa

Procedura wydawnicza monografii naukowej – od złożenia publikacji w Wydawnictwie do oddania do druku do Działu Poligrafii

01

Autor, zgłaszając pracę do Wydawnictwa, jest zobowiązany do dostarczenia: – wydruku komputerowego (tekstu i materiału ilustracyjnego), – zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej pracy (CD).

02

Po obliczeniu objętości pracy i otrzymaniu wstępnej kalkulacji kosztów druku od kierownika Działu Poligrafii, do dziekana jest kierowana prośba o zgodę na wydanie i sfinansowanie publikacji (z wyliczeniem honorariów dla redaktora prowadzącego, recenzentów, kosztu druku, projektu okładki, ew. kosztu weryfikacji językowej i honorarium autorskiego).

03

Po uzyskaniu zgody dziekana i podpisaniu umowy wydawniczej pomiędzy Autorem a Wydawnictwem zostaje podjęty proces wydawniczy.

04

Proces wydawniczy rozpoczyna się od wskazania redaktora prowadzącego monografii przez redaktora danej dyscypliny naukowej. Redaktor prowadzący nie może być tożsamy z osobą, pod redakcją której jest praca (w przypadku monografii zbiorowych).

05

Redaktor prowadzący przygotowuje i przesyła do Wydawnictwa wstępną opinię o monografii oraz wskazuje 2 recenzentów z 2 różnych jednostek naukowych spoza macierzystej jednostki autora.

06

Po uzyskaniu dwóch pozytywnych, niezależnych, pisemnych recenzji autor wprowadza wymagane przez recenzentów poprawki i przedstawia ostateczną wersję pracy redaktorowi prowadzącemu.

07

Redaktor prowadzący sporządza końcową opinię kwalifikującą pracę do druku.

08

Autor zgłasza się do redakcji z ostateczną wersją monografii naukowej, 1 wydrukowanym egzemplarzem, wersją elektroniczną w programie Word, końcową opinią redaktora prowadzącego oraz kompletem zależnych praw autorskich (umieszczenie w monografii fragmentów tekstów, ilustracji, rycin, schematów, tabel itp., pochodzących z innych dzieł będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich).

09

Końcowa opinia redaktora prowadzącego oraz komplet recenzji zostają przekazane redaktorowi danej dyscypliny naukowej.

10

Korekta redakcyjna obejmuje: adiustację, korektę, skład komputerowy i 2 korekty autorskie.

11

Po zatwierdzeniu przez autora finalnej wersji monografia przekazywana jest do druku.

[Procedura może oczywiście ulec modyfikacji. Przykładowo w razie negatywnej recenzji praca może wymagać wysyłki do ponownej recenzji bądź wyznaczenia nowego recenzenta].
W przypadku wprowadzania przez autora monografii kolejnych zmian po uprzednim zatwierdzeniu jej ostatecznej wersji (punkt 11) koszty tych zmian ponosi autor monografii.

close
Koszyk
close