Pomoc dydaktyczna

Procedura wydawnicza pomocy dydaktycznej – od złożenia publikacji w Wydawnictwie do oddania do druku do Działu Poligrafii

01

Złożenie przez autora/autorów do Wydawnictwa: a) wydruku komputerowego (tekstu i materiału ilustracyjnego), b) zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej pracy (Word).

02

Obliczenie przez redaktora objętości publikacji (jeden arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami lub ok. 20–22 stron w formacie B5; liczba stron kolorowych).

03

Wstępna kalkulacja kosztów druku (obliczana przez kierownika Działu Poligrafii).

04

Skierowanie do dziekana pisma z prośbą o zgodę na wydanie i sfinansowanie pomocy dydaktycznej (pismo obejmuje honorarium za jedną recenzję, orientacyjny koszt druku, ew. honorarium autorskie, weryfikację językową i inne).

05

Po uzyskaniu zgody dziekana następuje podpisanie z autorem/autorami umowy wydawniczej i rozpoczęcie procesu wydawniczego.

06

Wskazanie jednego recenzenta z lub spoza macierzystej jednostki autora (kolegiant danej dyscypliny naukowej wyznacza recenzenta pracy i podpisuje zlecenie). Recenzent zgodnie z umową o dzieło ma 6 tygodni na wykonanie recenzji.

07

Po uzyskaniu pozytywnej recenzji autor/autorzy przystępują do poprawy pracy zgodnie z wymaganiami recenzenta.

08

Złożenie przez autora/autorów do Wydawnictwa poprawionej wersji elektronicznej i opracowanie redakcyjne obejmujące: adiustację, korektę, skład komputerowy w programie InDesign, opracowanie graficzne publikacji i okładki oraz dwie korekty autorskie.

09

Zatwierdzenie przez autora/autorów ostatecznej wersji pomocy dydaktycznej do druku.

10

Przekazanie pliku PDF do Działu Poligrafii (termin wydruku nakładu ustala kierownik Działu Poligrafii, pan Marek Felecki).

11

Podpisanie przez autora/autorów umowy o dzieło i rachunku, jeśli przewidziane było honorarium autorskie.

12

Po wydrukowaniu nakładu przekazanie autorowi/autorom egzemplarzy autorskich pomocy dydaktycznej.

[Procedura może ulec modyfikacji. Przykładowo w razie negatywnej recenzji praca może wymagać wysyłki do ponownej recenzji bądź wyznaczenia nowego recenzenta.]

 

Autor ponosi koszty wprowadzonych przez siebie zmian do utworu, jeśli nastąpią one po zakończeniu prac redakcyjnych i spowodują konieczność ponownego przełamania tekstu.

close
Koszyk
close