Przestrzeń / Urbanistyka / Architektura

Autor, zgłaszając artykuł do Wydawnictwa, powinien przesłać materiał w wersji elektronicznej (jako plik Word) polską lub angielską wersję tekstu na adres e-mailowy redaktora naczelnego, prof. dra hab. inż. arch. Mateusza Gyurkovicha: mateusz.gyurkovich@pk.edu.pl lub sekretarza redakcji, dr Aleksandry Urzędowskiej: aleksandra.urzedowska@pk.edu.pl. Przed przesłaniem tekstu prosimy, żeby autorzy dokładnie sprawdzili, czy artykuł spełnia wymagania redakcyjne (dostępne w osobnej zakładce). Artykuły niezgodne z instrukcją wydawniczą nie będą przyjmowane do redakcji.

Czasopismo PUA jest półrocznikiem. Termin składania artykułów do numeru 1: 31 marca, do numeru 2: 15 września.

Artykuł, którego format jest wstępnie zaakceptowany przez redakcję, zostaje skierowany do redaktora naukowego serii, który wyznacza dwóch recenzentów (spoza jednostki, w której zatrudniony jest autor).

Tekst kierowany jest do dwóch recenzentów spoza jednostki macierzystej autora. Nazwiska recenzentów są tajne, zgodnie z zasadą „double-blind review proces”. Recenzenci mają 6 tygodni na przygotowanie opinii o tekście. W przypadku braku odpowiedzi lub odmowy wyznaczani są nowi recenzenci, w związku z czym czas recenzowania może trwać nawet do pół roku od momentu złożenia artykułu.

Komplet recenzji przesyłany jest do autora niezwłocznie. Autor w wyznaczonym przez redakcję terminie nanosi poprawki i odsyła tekst. Wówczas zostaje poinformowany, w którym numerze zostanie opublikowany jego artykuł, a także uiszcza opłatę w wysokości 200 zł.

Redakcja opracowuje artykuły językowo i odsyła pliki do autorów z prośbą o ewentualne uzupełnienia i konieczne poprawki.

W sytuacji, gdy artykuł napisany jest w języku angielskim, dodatkowo tekst jest przesyłany do native speakera, a następnie ponownie do autora, do weryfikacji poprawek językowych.

Po pierwszej korekcie autorskiej redakcja przygotowuje skład komputerowy i łamanie w programie InDesign, a następnie kieruje do autora wersję ostateczną w formacie PDF do akceptacji.

Po uzyskaniu akceptacji od wszystkich autorów artykułów przewidzianych do druku w danym numerze zeszyt PUA przekazywany jest do Repozytorium PK – gdzie publikowane są wersje elektroniczne. Przy zachowaniu wszystkich terminów redakcja wydaje numer 1: do 10 lipca, numer 2: do 20 grudnia.

Procedura może ulec zmianie.

Koszyk
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony