Technical Transactions / Czasopismo Techniczne

01

Autor, zgłaszając artykuł do Wydawnictwa, jest zobowiązany do dostarczenia do redakcji: a) podpisanego oświadczenia będącego zgodą na publikację artykułu na licencji Creative Commons CC BY-SA 4.0, b) wersji elektronicznej artykułu (w plikach programu Word).

02

Autor zobowiązany jest do zapoznania się z kosztami publikacji artykułu oraz wytycznymi dotyczącymi publikacji zawartymi na stronie www.czasopismotechniczne.pl. Artykuły niespełniające wymogów redakcji są odsyłane autorom do poprawy.

03

Proces wydawniczy rozpoczyna się od wskazania przez Redaktora Naczelnego dwóch recenzentów, w tym co najmniej jednego z zagraniczną afiliacją.

04

Po uzyskaniu dwóch pozytywnych, pisemnych recenzji autor wprowadza wymagane przez recenzentów poprawki i przesyła ostateczną wersję artykułu do redakcji. Czas na wykonanie recenzji wynosi 4 tygodnie, jednak praca recenzenta nie jest zależna od Wydawnictwa. W przypadku odmowy wykonania recenzji procedura recenzowania będzie trwać dłużej.

05

Zrecenzowany artykuł przesyłany jest do weryfikacji językowej, a następnie autor wprowadza wskazane przez native speakera poprawki.

06

Korekta redakcyjna obejmuje: adiustację, korektę, skład komputerowy i 2 korekty autorskie.

07

Po zatwierdzeniu przez autora ostatecznej wersji artykuł przesyłany jest na Platformę Czasopism Naukowych Sciendo i publikowany on-line.

[Procedura może ulec zmianie. Przykładowo w razie negatywnej recenzji praca może wymagać wysyłki do ponownej recenzji bądź wyznaczenia nowego recenzenta].

close
Koszyk
close